พันธบัตร ออมทรัพย์ ออมทรัพย์ ออม เพิ่ม สุข ขาย รอบ รอบ เก็บ ตก อีก 2,3 พัน ล้าน บาท บาท บาท

สบน. “

วัน ที่ 23 มิถุนายน 2565 นาง แพตริเซีย มงคลวนิช ผู้ อำนวย การ สำนัก บริหาร หนี้ สาธารณะ (สบน) เปิดเผย ว่า ตาม ส ส บน บน บน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และธนาคารตัวแทนจำหน่าย ได้เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วงเงิน 45,000 ล้านบาท โดยเป็นการจำหน่ายให้กับประชาชน วงเงิน 40,000 ล้านบาท ในวันที่ 15 – 22 มิถุนายน 2565 และ นิติบุคคล ที่ ไม่ แสวงหา ผล กำไร จำนวน 5.000 ล้าน บาท วัน ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง ดัง ดัง นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ ดัง ดัง ดัง ดัง ดัง ดัง ดัง ดัง ดัง ดัง ดัง ดัง ดัง ดัง ดัง ดัง ดัง ดัง ดัง ดัง ดัง ดัง ดัง ดัง ดัง ดัง ดัง ดัง ดัง ดัง ดัง ดัง ดัง ดัง ดัง ดัง ดัง ดัง ดัง ดัง ดัง ดัง

1. ภายใต้วงเงินที่จัดจำหน่ายให้แก่ประชาชนจำนวน 40,000 ล้านบาท ได้ดำเนินการจัดสรรให้กับผู้ลงทุน 19,501 ราย เป็นวงเงินทั้งสิ้น 37,693.452 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 94.23 ของวงเงิน และมีวงเงินคงเหลือจำนวน 2,306.548 ล้านบาท โดยการจัดสรร วง เงิน ดัง กล่าว ได้ ดำเนิน การ ระบบ ระบบ (automatisches Warteschlangensystem) เรียง ตาม คำ สั่ง ซื้อ ที่ ส่ง เข้า สู่ ระบบ กลาง ของ ธป ท ท ท ท ที่ ส่ง เข้า สู่ สู่ จัดสรร ของ ธป ท ท ท ที่ ที่ ส่ง เข้า สู่ ระบบ กลาง ธป ท ท ท ที่ ที่ ส่ง ส่ง เข้า สู่ กลาง ธป ท ท ซื้อ ที่ ที่ ส่ง เข้า สู่ สู่ กลาง ธป ท ท ซื้อ ที่ ส่ง เข้า สู่ สู่ จัดสรร กลาง ธป ท ท ที่ ส่ง สู่ สู่ ระบบ กลาง ของ ธป ธป ท ท ธป ธป ท ท (Wer zuerst kommt, mahlt zuerst)

2. การ จำหน่าย พันธบัตร ครั้ง นี้ ได้ รับ ความ สนใจ จาก ประชาชน อย่าง มาก ทำ ให้ มี คำ สั่ง ซื้อ ถูก ส่ง สู่ ระบบ จัดสรร กลาง ธป ธป ท ท. ใน ปริมาณ มาก กว่า ส่ง ผล ให้ ระบบ จัดสรร ไม่ สามารถ ประมวล ผล ได้ และ และ คำ สั่ง สั่ง ซื้อที่ ค้าง อยู่ จำนวน มาก เพื่อ ความ เสียหาย ที่ จะ จะ เกิด ผู้ สนใจ ลง ทุน ทุน สบน สบน. และ ธปท. Tag 09.41 น. ของวันที่ 15 มิถุนายน 2565

3. ในการแก้ไขปัญหา สบน. ร่วมกับ ธปท. ได้ นำ ข้อมูล ทั้งหมด ที่ ส่ง เข้า มา ยัง ระบบ งาน กลาง ของ ธป ท ท. มา จัดสรรตาม ลำดับ เวลา ได้ รับ ใน ใน ระบบ นี้ ปัญหา ความ แออัด ของ สั่ง สั่ง ดัง กล่าว กล่าว ทำ ให้ สั่ง ซื้อ ของ ผู้ ลง ทุน บาง ราย ราย ราย ราย ท ท ท ท ท ท ท ท ท ท ท ท ท ท ท ท ท. จึง เป็น อีก สาเหตุ หนึ่ง ทำ ให้ ผู้ สนใจ ลง ทุน บาง ส่วน ไม่ รับ รับ จัดสรรพันธบัตร ออมทรัพย์ ข้าง ต้น ต้น ต้น

“ในการดำเนินการจัดสรรพันธบัตรหลังการปิดระบบนั้น ธนาคารตัวแทนจะต้องติดต่อผู้สนใจลงทุนแต่ละรายตามลำดับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้อ ซึ่งพบว่าบางกลุ่ม (1) ไม่สามารถติดต่อได้ (2) นำเงินไปลงทุนด้านอื่น แล้ว หรือ (3) ปฏิเสธการซื้อ ซึ่ง ธปท. “

นอก จาก นี้ จาก ขัดข้อง ของ ระบบ ดัง กล่าว ทำ ให้ ต้อง กลับ ไป กระบวน การ ออก สมุด พันธบัตร แบบ เดิม ที่ เวลา นาน นาน ขึ้น “

4. สำหรับ การ จำหน่าย ให้ กับ นิติบุคคล ที่ ที่ ไม่ แสวงหา.

5. ดัง นั้น วง เหลือ จาก การ จำหน่าย ให้ กับ ประชาชน และ นิติบุคคล ที่ ไม่ แสวงหา ผล กำไร จำนวน ทั้งสิ้น ทั้งสิ้น ทั้งสิ้น 2.306.638 ล้าน นั้น นั้น สบน สบน สบน สบน สบน จำนวน จำนวน ทั้งสิ้น ทั้งสิ้น ทั้งสิ้น ทั้งสิ้น จำนวน จำนวน กำไร กำไร กำไร กำไร กำไร จำนวน จำนวน จำนวน ทั้งสิ้น จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน ทั้งสิ้น ทั้งสิ้น ทั้งสิ้น ทั้งสิ้น ทั้งสิ้น ทั้งสิ้น ทั้งสิ้น ทั้งสิ้น ทั้งสิ้น ทั้งสิ้น ทั้งสิ้น ทั้งสิ้น ทั้งสิ้น ทั้งสิ้น ทั้งสิ้น ทั้งสิ้น ทั้งสิ้น ทั้งสิ้น ทั้งสิ้น ทั้งสิ้น จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน สบน สบน สบน สบน. และ ผู้ ที่ เกี่ยวข้อง ร่วม กัน ประเมิน ความ พร้อม ของ ระบบ จำหน่าย และ นำ วง เงิน ดัง กล่าว มา เป็น ส่วน หนึ่ง ใน จำหน่าย เพิ่มเติม ซึ่ง จะ แจ้ง ราย ละเอียด ให้ ทราบ ต่อ ไป ไป ไป &

” ไป ณ ธนาคาร ตัว จำหน่าย ทุก สาขา โดย การ ได้ รับ สมุด พันธบัตร เร็ว ช้า จะ ไม่ มี ผล ผล ดอก เบี้ย พันธบัตร ที่ คำนวณ ตั้ง แต่ วัน ที่ ผู้ ซื้อ จ่าย เงิน แล้ว อย่าง อย่าง ใด ใด ≤

„สบน. และ ธปท. ขอ ขอบคุณ ผู้ ลง ทุก ท่าน ที่ ให้ ความ สนใจ ลง ทุนพันธบัตร ออมทรัพย์ ด้วย เสมอ มา และ ขอ อภัย อภัย ความ ไม่ สะดวก และ หารือ ร่วม กับ ใน ใน อนาคต อนาคต อนาคต เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง “

  • แบงก์ชาติ เคลียร์ ปัญหา ระบบ ซื้อ พันธบัตร ยอด เหลือ 2,3 พัน ล้าน บาท บาท

อ่าน ข่าว ต้น ฉบับ: พันธบัตร ออมทรัพย์ ออมทรัพย์ ออม เพิ่ม สุข สุข ขาย เก็บ เก็บ อีก 2,3 พัน ล้าน บาท บาท บาท


Source: ประชาชาติธุรกิจ by www.prachachat.net.

*The article has been translated based on the content of ประชาชาติธุรกิจ by www.prachachat.net. If there is any problem regarding the content, copyright, please leave a report below the article. We will try to process as quickly as possible to protect the rights of the author. Thank you very much!

*We just want readers to access information more quickly and easily with other multilingual content, instead of information only available in a certain language.

*We always respect the copyright of the content of the author and always include the original link of the source article.If the author disagrees, just leave the report below the article, the article will be edited or deleted at the request of the author. Thanks very much! Best regards!