ชัชชาติ ประกาศ กทม. สั่งคลายล็อก ออกมาตรการเฝ้าระวังคุมโควิดระา

ชัชชาติ เซ็นออกประกาศ กทม. สั่งคลาย ล็อก มาตรการ เฝ้า ระวัง-ควบคุม เชื้อ โควิด ระบาด ระบาด ระบาด

วัน ที่ 24 มิถุนายน 2565 นาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ ว่า ราชการ ลง นาม ใน ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการ เฝ้า ระวัง ป้องกัน และ ควบคุม การ ระบาด ของ โรค ติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา โคโรนา โคโรนา โคโรนา โคโรนา โคโรนา โคโรนา โคโรนา โควิด -19)

” ดำเนิน กิจกรรม ทาง เศรษฐกิจ สังคม ได้ ใกล้เคียง กับ ปกติ รวม ไป ถึง การ ผ่อนคลาย จำกัด จำกัด การ เดิน เดิน ทาง สอดคล้อง กับ นโยบาย เปิด ประเทศ ของ รัฐบาล “

โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ด้วย ได้ มี การ ประกาศ ข้อ กำหนด ออก ออก ตาม ใน มาตรา 9 แห่ง ราชกำหนด ราชกำหนด การ บริหาร ราชการ ใน สถานการณ์ พ พ.ศ. 2548. ต่อเนื่อง ส่ง ผล ให้ ผู้ ป่วย และ ผู้ เสีย ชีวิต จาก โรค ดัง ลด ลง เป็น ลำดับ จน สามารถ ผ่อน ปรนบรรดา มาตรการ และ ข้อ ต่าง ๆ ประชาชน สังคม และ ได้ ใกล้เคียง กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ & ปกติ

” แผน และ มาตรการ จัด ด้น สาธารณสุข ทั้งหลาย นี้ เพื่อ เตรียม ความ พร้อม การ เปลี่ยน ผ่าน สู่ ระยะ ระยะ ระยะ pandemisch ที่ จะ ให้ เป็น โรค ติดต่อ ทั่ว ไป ไป

” ควบคุม โรค รวม ทั้ง เพิ่ม เฝ้า ระวัง โรค ต่อ ไป อีก ช่วง ระยะ เวลา เพื่อ เพื่อ ควบคุม การ ระบาด ของ โรค ให้ ไป อย่าง มี สูง สูง สุด “

ดัง นั้น เพื่อ ดำเนิน การ ให้ เป็น ไป ตาม ข้อ กำหนด กล่าว อาศัย อำนาจ ตาม ความ ใน มาตรา 34 (6)

และมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบ กับ ข้อ กำหนด ตาม ความ ใน มาตรา 9 แห่ง พระ ราชกำหนด บริหาร ราชการ ใน สถานการณ์ ฉุกเฉิน พ พ.ศ. 2548.

1. ให้ยกเลิก

1.1 ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่ง ปิด สถานที่ เป็น การ ชั่วคราว (ฉบับ ที่ 49) ลง วัน ที่ ที่ ที่

8 มกราคม 2565 (ฉบับ ที่ 50) ลง วัน ที่ 22 มกราคม 2565 (ฉบับ ที่ 51) ลง วัน ที่ ที่ 14 มีนาคม 2565 (ฉบับ ที่ 52) ลง วัน ที่ 30 เมษายน 2565 และ (ฉบับ ที่ 53) ลง วัน ที่ 31 พฤษภาคม 2565

1.2 ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ ใน พื้นที่ กรุงเทพมหานคร สวม หน้ากาก อนามัย หรือ หน้ากาก ผ้า ทุก ครั้ง ตลอด เวลา ที่ ออก นอก เคหสถาน สถานที่ พำนัก ลง ที่ ที่ 25 เมษายน 2564

1.3 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2564

2. การ สวม หน้ากาก อนามัย หน้ากาก ผ้า ให้ เป็น การ ปฏิบัติ โดย ความ สมัครใจ ขอ ขอ ประชาชน พิจารณา ประโยชน์ ประโยชน์ ใน การ หน้ากาก อย่าง ถูก วิธี เป็น ประโยชน์ ด้าน โรค โควิด โควิด โควิด และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ เชื้อ รับ รับ ทั้ง โรค โควิด โควิด และ และ และ และ การ แพร่ และ รับ เป็น เชื้อ โรค โควิด และ และ และ การ แพร่ เชื้อ และ รับ ประโยชน์ ด้าน สุขอนามัย โควิด และ และ. โรค ติด เชื้อ ทาง ทาง เดิน หายใจ อื่น ๆ รวม ทั้ง ยัง สามารถ ลด เสี่ยง อื่น อื่น ที่ มี ผล กระทบ ต่อ สุขภาพ สุขภาพ สุขภาพ สุขภาพ ความ เสี่ยง เสี่ยง ๆ รวม ต่อ สุขภาพ สุขภาพ สุขภาพ สุขภาพ สุขภาพ สุขภาพ สุขภาพ สุขภาพ สุขภาพ สุขภาพ สุขภาพ สุขภาพ สุขภาพ สุขภาพ สุขภาพ สุขภาพ สุขภาพ สุขภาพ สุขภาพ สุขภาพ สุขภาพ สุขภาพ –

กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย) จึงมีข้อแนะนำให้ประชาชนทั่วไปสวมหน้ากากอนามัย เมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสถานที่หรือในพื้นที่แออัด มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ หรืออากาศระบายถ่ายเทไม่ดี เพื่อลด ความเสี่ยงในการแพร่เชื้อหรือรับเชื้อ

” เมื่อ ต้อง อยู่ ร่วม กับ อื่น เพื่อ ลด ความ เสี่ยง ใน การ รับ เชื้อ เชื้อ เชื้อ

กรณี เป็น.

3. การเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เพื่อการทำงานข้ามเขต กรุงเทพมหานคร และการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เพื่อการทำงานภายในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถดำเนินการภายใต้กฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการดำเนินการได้ตามปกติ

4. ร้าน จำหน่าย อาหาร เครื่อง ดื่ม สามารถ เปิด ให้ บริการ จำหน่าย และ การ บริโภค หรือ เครื่อง ดื่ม ที่ มี มี ใน ร้าน ได้ โดย ต้อง การ ภาย ใต้ กฎหมาย และ ต้อง ปฏิบัติ ตาม ตาม ตาม มาตรการ มาตรการ มาตรการ เกณฑ์ เงื่อนไข การ การ ไว้ และ ต้อง ปฏิบัติ ตาม ตาม ตาม ตาม มาตรการ มาตรการ มาตรการ & ป้องกัน โรค เงื่อนไข การ จัด และ ระบบ ต่าง ๆ และ คำ แนะนำ ของ ทาง ราชการ ราชการ ราชการ

5. สถาน บริการ สถาน การ ที่ มี ลักษณะ คล้าย สถาน บริการ สถาน บันเทิง ผับ คาราโอเกะ หรือ สถานที่ อื่น ที่ มี ลักษณะ คล้าย กัน สามารถ ให้ บริการ ได้ ต้อง ต้อง เงื่อนไข การ ดำเนิน การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ กฎ หรือ ที่ กำหนด เกณฑ์ และ เงื่อนไข การ ดำเนิน ดำเนิน การ การ การ การ การ การ การ การ การ กฎ หรือ กำหนด หลัก เกณฑ์ เงื่อนไข การ ดำเนิน ดำเนิน ดำเนิน การ การ การ การ การ หรือ ระเบียบ กำหนด เกณฑ์ และ เงื่อนไข การ ดำเนิน ดำเนิน การ การ กฎหมาย กฎ หรือ ที่ หลัก และ เงื่อนไข การ ดำเนิน ใต้ ใต้ กฎหมาย กฎ หรือ ระเบียบ. ไว้ และ ต้อง ปฏิบัติ มาตรการ ป้องกัน โรค เงื่อนไข การ จัด ระเบียบ และ ระบบ ต่าง และ และ แนะนำ แนะนำ ของ ทาง ราชการ ราชการ

6. สถานเสริม ความ งาม เสริม สวย แต่ง ผม หรือ ตัด ผม ร้าน ทำ เล็บ ร้าน สัก สามารถ เปิด ดำเนิน การ และ ให้ บริการ ได้ มี ความ พร้อม โดย ต้อง คำ แนะนำ ของ ทาง ทาง ทาง ราชการ ราชการ ราชการ การ และ ระบบ ต่าง คำ แนะนำ แนะนำ ของ ทาง ทาง ทาง ราชการ ราชการ ราชการ การ จัด และ ต่าง ๆ คำ แนะนำ ของ ของ ทาง ทาง ราชการ ราชการ ราชการ การ ระเบียบ และ ต่าง คำ แนะนำ ของ ของ ทาง ทาง ราชการ ราชการ ราชการ จัด และ ระบบ ๆ คำ แนะนำ ของ ของ ทาง ราชการ ราชการ การ จัด และ ต่าง ๆ คำ แนะนำ ของ ป้องกัน โรค โรค เงื่อนไข การ จัด. รวมทั้งกฎหมาย กฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

7. สถาน ประกอบ การ เพื่อ สปา หรือ สถาน ประกอบ การ นวด แผน ไทย สามารถ ดำเนิน ดำเนิน และ ให้ บริการ บริการ ได้ เมื่อ ความ พร้อม โดย ต้อง ตาม มาตรการ ป้องกัน ราชการ รวม รวม รวม ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง และ ๆ คำ ของ ทาง ราชการ รวม ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง และ ระบบ ๆ คำ ของ ทาง รวม รวม ทั้ง ทั้ง ทั้ง ระเบียบ และ ระบบ ๆ แนะนำ มาตรการ ป้องกัน รวม เงื่อนไข ทั้ง. กฎหมาย กฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

8. สถานที่ ออก กำลัง ยิม หรือ ฟิต เนส สามารถ เปิด ดำเนิน การ และ ให้ ได้ เมื่อ มี ความ พร้อม โดย ต้อง ปฏิบัติ ตาม มาตรการ โรค เงื่อนไข การ จัด ระเบียบ หรือ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง แนะนำ ของ ราชการ รวม กฎหมาย กฎ หรือ ระเบียบ ที่ ที่ เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง แนะนำ ทาง รวม ทั้ง กฎ หรือ ระเบียบ ที่ ที่ ที่ เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง แนะนำ ของ รวม ทั้ง กฎหมาย หรือ ระเบียบ ที่ ที่ เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง คำ แนะนำ ของ ราชการ ทั้ง จัด หรือ ระเบียบ ที่ ที่ ๆ.

9. กฎหมาย กฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

10. สถาน ประกอบ กิจการ น้ำ สถาน ประกอบ กิจการ อบ ไอ น้ำ อบ สมุนไพร สามารถ ดำเนิน การ และ ให้ บริการ ได้ เมื่อ มี ความ พร้อม ต้อง ปฏิบัติ ตาม มาตรการ ป้องกัน ราชการ รวม ทั้ง กฎหมาย กฎหมาย กฎหมาย กฎหมาย กฎหมาย กฎหมาย กฎหมาย กฎหมาย & กฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

11.

12. ผู้ รับผิดชอบ แจ้ง การ จัด ต่อ สำนัก สำนัก งาน เขต พื้นที่ เป็น มาตรการ เฝ้า ระวัง และ กำกับ ติดตาม มิ ให้ เกิด ความ เสี่ยง การ ระบาด แบบ เป็น กลุ่ม ก้อน (Cluster)

13. สถานที่ กิจการ หรือ อื่น ที่ มี ได้ กำหนด ไว้ ใน ประกาศ นี้ เปิด ดำเนิน การ และ ให้ บริการ ได้ เมื่อ มี ความ พร้อม ต้อง ปฏิบัติ ตาม มาตรการ ป้องกัน ราชการ รวม รวม ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง & กฎหมาย กฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ผู้ ฝ่าฝืน ไม่ ปฏิบัติ ตาม มี ความ ผิด ตาม ตาม ราชบัญญัติ โรค ติดต่อ พ พ.ศ. 2558 มาตรา 51 ต้อง ระวาง โทษ ไม่ ไม่ เกิน สอง หมื่น และ อาจ มี ความ ผิด ตาม มาตรา 18 แห่ง ราชกำหนด การ บริหาร ราชการ ใน ฉุกเฉิน ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้อง ระวาง จำ คุก ไม่ เกิน สอง ปี หรือ ปรับ ไม่ สี่ หมื่น บาท หรือ ทั้ง จำ ทั้ง ปรับ ปรับ

อนึ่ง เนื่อง จาก เป็น ที่ มี ความ จำเป็น รีบ ด่วน หาก ปล่อย ให้ ช้า ไป จะ ก่อ ให้ เกิด ผล เสียหาย อย่าง ร้ายแรง สาธารณชน หรือ 5 ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ่านข่าวต้นฉบับ: ชัชชาติ ประกาศ กทม. สั่งคลายล็อก ออกมาตรการเฝ้าระวังคุมโควิดระา


Source: ประชาชาติธุรกิจ by www.prachachat.net.

*The article has been translated based on the content of ประชาชาติธุรกิจ by www.prachachat.net. If there is any problem regarding the content, copyright, please leave a report below the article. We will try to process as quickly as possible to protect the rights of the author. Thank you very much!

*We just want readers to access information more quickly and easily with other multilingual content, instead of information only available in a certain language.

*We always respect the copyright of the content of the author and always include the original link of the source article.If the author disagrees, just leave the report below the article, the article will be edited or deleted at the request of the author. Thanks very much! Best regards!