ΑΑΔΕ: Αρκετές περιπτώσεις λαθρεμπορίας καυσίμων το 1ο τρίμηνο

Μετά απomat ελέγχους που διεξή & α & agr; αδε σε όλη τη χώρα κατά το πρώτο τα & iges λα & iges λα & iges αα & iges αα & iges α & έ & iges αα & iges αυ & iges α & έ & iges αα & iges αυ & iges.

1Σημαντικές περιπτώσεις

 • Στην αργολίδα, πρατήριο διάθεσης υγραερίου, δεν εξέ & εgra & iges iges λ &gr; ρρ & iges κρ & & egr; ρρ & iges κρ & & egr; ρρ & iges κρ & & egr; ρρ & iges ώρ & iges ώρ & iges iges ώ & ässes κρ & &;; κρ & iges ώρ & iges iges ώ & ässes κ & ässes κρ & &;; κ & iges ώ & iges iges ώ & iges iges iges ώ & iges iges ώ & iges.
 • Στην αιτωλοακαρνανία, πρατήριο υγραερίου, δεν εξέ & dgr; & iges φορολογικά στοιχεία ύύους 155.642,95 γυρώ.
 • .
 • Στην Αττική, εταιρεία εμπορίας υγραερίου, διαπιστώθηκε ότι δεν είχε προβεί σε σύνδεση του ΦΗΜ, με αποτέλεσμα να της επιβληθεί πρόστιμο ύψους 146.800 ευρώ.
 • Στην αττική, σε λλη περίπτωση, διαπιστώθηκε λαθρεμπορία για 495.325 λίτρα βνζkunft καιαι 210.325 λίτρα Dieel.
 • Στην αττική, σε διαφορετική περίπτωση, διαπιστώώηκερρεμπορία γι 91.790 λίτρα βε & iges κ & κ & κ &; καιαι 97.164 λίτρα Diesel.
 • Σε πλοίο εντοπίστηκε λαθρεμπορία 8.412 λίτρων καυσίμων.
 • Σε 2012 ώηκε λαθρεμπορία πετρελαίου ε & ερρικής καύσης 22,3 μ/τ και πτ & iges τ & ν & iges ν & ν & iges ναίί & iges ν & ässes ναίί & × ναίί & iges ν & ässes ν & ässes ν & ässes ναgal νυ &; × × νsper ν]

2Επίσης:

 • Κατοχή και εμπορία υγρών καυσίμων για τα οποία Δεν είχαν καταβληθεί λ &πογούντες & & ässes λ & λhaltung hle & eggoss ichtig κούούigh δα & και λ & egr; λι & egr; λι & egr; hle & iges.
 • Η επιχείρηση χρησιμοποίησε 30.000 λίτρα, χύμα χημικού προϊόντος με εμπορική ονομασία “SOLVENT” για νοθεία βενζίνης αμόλυβδης στην εγχώρια αγορά και 5.000 λίτρα χύμα ορυκτελαίων για νοθεία του πετρελαίου κίνησης.

Συνέπεια αυτών ήταν να διαφύγουν την καταβολή των δασμοφορολογιν επι & bgr; ύνσεωick

– Ύστερα από έλεγχο σε πρατήριο υγρών καυσίμων, που βρέθηκε κλειστό, και με παρουσία Εισαγγελικού λειτουργού, παρελήφθησαν δείγματα καυσίμων, μεταξύ των οποίων και δείγμα ποσότητας 4.774 λίτρων, η οποία βρέθηκε σε υπόγεια δεξαμενή, μη συνδεδεμένη με το σύστημα Εισροών – Εκροών.

Η εν λόγω ποσότητα, σύμφωνα με τη σχετική χημική ανάλυση, ήταν νοθευμένη και δεν βρέθηκε κανένα φορολογικό στοιχείο που να αποδεικνύει τη νόμιμη κατοχή της. Ο διαφυγούσες της καταβολής δασμοφορολογικές επιβαρύεις, μεπ &; τ τ &; τ τ & iges τ τ & iges τ τ & iges τ τ & iges τ τ & iges τ τ & iges ses τ & iges τν τη & iges τν τη & iges τν τ & τ;

Η έρευνα συνεχίζεται και ως προς την νομιμότητα κατοχής και διάθεσης καυσίμων μέσω του συστήματος εισροών-εκροών για το χρονικό διάστημα από την έναρξη λειτουργίας του πρατηρίου μέχρι την ημέρα του ελέγχου. Οι εκτιμώμενες δασμοφορογικές επιβαρύνσεις ανέρχονται στο ποσό περίπου των 700.000 στοσό π & halt ανέρχονταιυρώ.

3

– Ύστερα από έλεγχο σε εταιρεία εμπορίας υγραερίου, διαπιστώθηκε ότι δεν είχε προβεί στη διασύνδεση των φορολογικών της μηχανισμών ως όφειλε και δεν απέστειλε δεδομένα στην Δ.Α.Τ.Ε. για το χρονικwor Το σχετικό πρόστιμο ανέρχεται σε 146.800 ευρώ.

– Σε έλεγχο σε εταιρεία εμπορίας υγραερίου προς πρατήρια υγρών καυσίμων, σε διαφορετικά σημεία του Νομού Θεσσαλονίκης, προέκυψε ότι η εν λόγω εταιρεία φόρτωσε σε βυτιοφόρο όχημα ιδιοκτησίας της, 10.180 κιλά υγραέριο αγνώστου προέλευσης από το οποίο διέθεσε για χρήση ως υγραέριο κίνησης, σε δύο πρατήρια υγρών καυσίμων, 3.980 και 4.200 κιλά αντίστοιχα. Ποσότητα 2.000 κιλών δεν διατέθηκε αλλά παρέμεινε εντός του βυτιοφόρου.

Ελήφθη δείγμα από το εν λόγω υγραέριο και εστάλη στην Χημική Υπηρεσία Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου η οποία γνωμάτευσε ότι δεν πληρούσε τις προδιαγραφές του υγραερίου κίνησης οχημάτων και ως εκ τούτου διατέθηκε χωρίς να έχουν τηρηθεί οι τελωνειακές διατυπώσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα πράξη που συνιστά παράβαση – λαθρεμπορία ενεργειακών προϊόντων. Οι φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις που δεν καταβλήηηααν στο εληνιέ & iges στο στο στο & iges στο στο στο στο στο στο στο στο στο στο στο στο στο στο στο στ &; στο σο & iges στο σο &; στο στο ο & iges στο ο & iges στο σο & iges στο σο &; στο στο στο στοGτ & iges σ & iges σ & iges.

Κατασχέθηκαν 6.200 κιλά υγραέριο (τα 3.980 κιλά διέφυγαν της κατάσχεσης) καθώς και το ανωτέρω βυτιοφόρο όχημα ως μέσο μεταφοράς λαθρεμπορεύματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

4

– Σε φορτηγό πλοίο με ελληνική σημαία, ελέγχθηκαν τα ναυτιλιακά έγγραφα και λοιπά φορολογικά – τελωνειακά παραστατικά σε συνδυασμό με την διενέργεια ποσοτικής καταμέτρησης καυσίμων με τη μέθοδο της κλειστής αποθήκης και διαπιστώθηκε:

 • Πλεονάζουσα διαφορά πετρελαίου ναυτιλίας (DO) 8.412 λίτρα για τα οποία δεν επεδείχθησαν τα απαιτούμενα παραστατικά που αποδείκνυαν τη νόμιμη κατοχή καθώς και την καταβολή του αναλογούντος Ε.Φ.Κ. και λοιπών επιβαρύνσεων.
 • Κατανάλωση επιπλέον ποσότητας πετρελαίου ναυτιλίας (DO) 2.300 λίτρων στα καύσιμα ιδιοκατανάλωσης χωρίς να το δικαιούται.

Οι παραπάνω πράξεις συνιστούν τέλεση του αδικήματος της λαθρεμπορίας, κατά παράβαση των διατάξεων “περί Ε.Τ.Κ.”. Ο ελεγχόμενος κατέβαλε άμεσα το αναλογούν ποσό των 24.012,14 ευρώ.

– Σε πλοίο με σημαία Λιβερίας, ελέγχθηκαν τα ναυτιλιακά έγγραφα και λοιπά φορολογικά – τελωνειακά παραστατικά σε συνδυασμό με την διενέργεια ποσοτικής καταμέτρησης καυσίμων με τη μέθοδο της κλειστής αποθήκης και διαπιστώθηκε πλεονάζουσα διαφορά στα καύσιμα ιδιοκατανάλωσης:

 • Πετρελαίου εξωτερικής καύσης (Heizöl), συνολικής ποσότητας 22,3 Μ/Τ.
 • Πετρελαίου ναυτιλίας (MGO), συνολικής ποσότητας 48,46 Μ/Τ.

Οι παραπάνω πράξεις συνιστούν τέλεση του αδικήματος της λαθρεμπορίας, κατά παράβαση των διατάξεων “περί Ε.Τ.Κ.”. Ο ελεγχόμενος κατέβαλε το ποσό των 145.146,59 ευρώ.


Source: Autoblog.gr by www.autoblog.gr.

*The article has been translated based on the content of Autoblog.gr by www.autoblog.gr. If there is any problem regarding the content, copyright, please leave a report below the article. We will try to process as quickly as possible to protect the rights of the author. Thank you very much!

*We just want readers to access information more quickly and easily with other multilingual content, instead of information only available in a certain language.

*We always respect the copyright of the content of the author and always include the original link of the source article.If the author disagrees, just leave the report below the article, the article will be edited or deleted at the request of the author. Thanks very much! Best regards!